PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Přihlašování a platba

1.1. Přihlásit se můžete prostřednictvím online formuláře umístěného na našich webových stránkách. Nezapomeňte prosím zvolit ve formuláři datum a kurz, na který se hlásíte.

1.2. Přihláška je platná po zaplacení kurzovného na náš bankovní účet. Pokyny pro platbu obdržíte e-mailem po odeslání vyplněné online přihlášky.

1.3. Kurzovné je třeba uhradit nejpozději 3 dny před začátkem akce. Po telefonické nebo emailové domluvě s organizátorem je možné termín a způsob platby upravit.

1.4. Při překročení kapacity kurzu mají přednost zájemci, jejichž platba přišla na náš účet dříve. Zájemcům, kteří by se do kurzu či na seminář nevešli, bude případná platba vrácena v plné výši na jejich účet v nejkratší možné době.

1.5. Přejete-li si potvrdit, že Vaše platba přišla úspěšně na náš účet, uveďte tento požadavek do poznámky online formuláře.

2. Storno podmínky

2.1. Odhlášení z kurzu či semináře bez storno poplatku lze provést nejpozději do 14 kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši na váš účet.

2.2. Zrušíte-li svou účast později než 14 kalendářních dnů před konáním kurzu, bude vám účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Zbylá část poplatku Vám bude zaslána zpět na váš účet. Zrušíte-li svou účast na akci později než 7 dnů před jeho konáním, popřípadě se jí vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

2.3. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu či semináře zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe někoho jiného nebo se zúčastnit kurzu v jiném termínu, dáte-li nám o tom předem vědět nejpozději však 3 dny před jeho konáním. V tomto případě storno podmínky na nový termín nelze uplatnit. Pokud dojde ke změně termínu, nový termín lze domnluvit maximálně do jednoho roku od původního termínu přihlášení.

2.4. Storno podmínky se nevztahují na dárkové poukazy. Zakoupené a zaplacené dárkové poukazy nelze směnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz zakoupený na konkrétní kurz lze po dohodě vyměnit za jiný kurz nebo nabízenou službu. Nevyužije-li vlastník dárkového poukazu v době platnosti, poukaz později nelze využít.

2.5. V případě, že dárkový poukaz je zakoupený na konkrétní datum a vy se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe někoho jiného nebo se zúčastnit kurzu v jiném termínu, dáte-li nám o tom předem vědět nejpozději však 3 dny před jeho konáním. V opačném případě platnost dárkového poukazu zaniká.

3. Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Účast na kurzech je dobrovolná. Kurzy nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží.

3.2. Účastník je v celém průběhu akce odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v rámci programu vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

3.3. Účastník bere na vědomí, že účast na kurzu může být podmíněná vládním nařízením nebo legislativně s ohledem na epidemiologickou situaci. Účastník se podpisem prohlášení o odpovědnosti potvrzuje, že aktuálně zveřejněné podmínky splňuje.

3.4. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za kurz či seminář vrácen. Účastník může kdykoliv kurz či seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se kurzovné nevrací.

4. Doplňující informace

4.1. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu ze závažných organizačních důvodů. Organizátor se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě zrušení kurzu bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši. V případě změny data či místa konání bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši, pokud o to požádá před začátkem kurzu. 

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

5.1. Tímto udělujete dobrovolně svůj souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle Nařízení EU 679/2016 v rozsahu údajů obsažených v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, bydliště a věk správci, tj. osobě Otovi Kulhánkovi se sídlem Nad Pazdernou 403, 25241, Dolní Břežany 1, Česká republika (dále jako „Správce“).

5.2. Svůj souhlas poskytujete pro účely zpracování kurzů, školení, konzultací a elektronické komunikace, tj. poskytování informací elektronickou poštou či telefonicky, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., týkajících se produktů a služeb zveřejněných na www.otakulhanek.cz.

Podmínky zabezpečení osobních údajů Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.

5.3. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky.

5.4. Berete tímto na vědomí, že zpracovatel je na vaši žádost povinen poskytnout vám informaci o zpracování vašich osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů, tedy o těch, komu byly vaše osobní údaje zpřístupněny.

5.5. Dále berete na vědomí, že máte právo požadovat po Správci vysvětlení zpracování svých osobních údajů v případě, že byste zjistili nebo byste se domnívali, že toto zpracování neprobíhá řádným způsobem, a dále právo požadovat po správci nápravu tohoto stavu spočívající zejm. v blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

5.6. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně a berete na vědomí, že máte právo jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas udělujete na dobu 60 měsíců od jeho udělení.

5.7. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email  otakulhanek@otakulhanek.cz

5.8. Odesláním registračního formuláře na webu otakulhanek.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.